contact  | nieuws sitemap  |  jobs  |  start
facebook twitter linkedin

Een bezielde organisatie

WIE HET VUUR IN ZICH DRAAGT,
VERWARMT DE WERELD……..

Inleiding

Mensen besteden relatief veel van hun (schaarse) tijd aan hun werk. We vinden het dus uitermate belangrijk om ervoor te ijveren dat elke medewerker vreugde beleeft aan het uitvoeren van een zinvolle job. Onze dagtaak volbrengen we om brood op de plank te hebben, maar evenzeer om onszelf te ontwikkelen als mens, vakman, collega en medewerker van een organisatie. Het besef dat de organisatie leeft bij monde van  de leden die er deel van uitmaken, dwingt ons om al het mogelijke te doen opdat mensen graag komen werken en plezier ervaren in hun job, dat ze behoren tot een tof team en dat ze met fierheid kunnen spreken over de organisatie waarvan ze deel uitmaken. De organisatie wil een voedingsbodem zijn om mensen enthousiast te laten zijn, in  hun energie te laten komen en met gedrevenheid en betrokkenheid te kunnen werken. In één zin kunnen we dit samenvatten met de slogan  “Passie in de job”.

De ervaring met plezier te werken vormt een belangrijke energiebron voor medewerkers én mensen die werken met een hoge graad van passieleveren excellente prestaties en helpen hun collega’s om het gevoel te hebben tot een “winning team” te behoren.  Het betreft een emotioneel engagement dat zich uitdrukt in een sterke betrokkenheid van de medewerkers om een goed resultaat te bereiken waarover ze fier kunnen zijn.

Hefbomen voor een “bezielde organisatie” zijn  de jobinhoud,  de leidinggevende,  het organisatieklimaat en het team. Uit het grote passieonderzoek febr 2005 (2712 personen) is gebleken dat jobinhoud en de leidinggevende de belangrijkste factoren zijn in het gunstig beïnvloeden van passie in de job.

De job(inhoud) als hefboom

Een eerste voorwaarde is dat mensen het  gevoel moeten hebben dat ze een geknipte  job hebben gevonden. Dit betekent dat de inhoud van het werk voldoende haalbare uitdagingen biedt EN dat ze zich competent / bekwaam voelen om de taken succesvol uit te voeren EN ze hun talenten kunnen inzetten.Een job die de sterktes van medewerkers aanspreekt zorgt ervoor dat medewerkers dingen met plezier, met passiegaan doen.De beleving zinvol werk te kunnen verrichten,geeft een fundamenteel goed gevoel bij te dragen tot de doelstellingen van het groter geheel. Medewerkers willen kunnen beschikken over de modernste  hulpmiddelen en technologie die noodzakelijk zijn om kwalitatief werk te kunnen verrichten.

De leidinggevende als hefboom

De graad van enthousiasme van de leidinggevende straalt af op de medewerkers. Medewerkers verlangen een deskundige leider die open staat en actief luistert naar hun inbreng en visie (eigenaarschap). De leidinggevende geeft vertrouwen, stimuleert en coacht de professionele ontwikkelingvan zijn/haar teamleden. Een leidinggevende zal de energie van medewerkers  optimaal opwekken en benutten door rekening te houden met de competenties, talenten en passies van medewerkers.

De leider is geloofwaardig en betrouwbaar door voor ieder dezelfde ethische normen te hanteren en streeft naar openheid door constructieve feedback, het creëren van duidelijke verwachtingen en het delen van de gedachten en visies onder de teamleden. Het bereiken van goede resultaten zijn de belangrijkste drijfveren voor inzet, creativiteit, betrokkenheid en kwaliteit van de geleverde prestaties. De leider zoekt voor iedereen een gepaste uitdaging. Binnen het team is een blijvend streven naar steeds betere zorg een plezierige uitdaging waardoor de doelstellingen steeds opnieuw worden geherformuleerd. De leider zorgt voor een visie, voor energiestroom en voor afstemming.

Het team als hefboom

Binnen een goed functionerend team is teamspirit de onzichtbare kracht. Mensen komen graag naar hun werk,  zijn graag bereid elkaar te helpen, voor elkaar te zorgen en er is een sterk gevoel te behoren bij het team. Er is een grote bereidheid om permanent te leren van elkaar en de zaken in openheid met elkaar te bespreken. Medewerkers kunnen omgaan met verschillen en buigen deze om in een meerwaarde voor het team als geheel. Alle medewerkers voelen zich even belangrijk en creëren een veilige context om elkaars zwaktes te aanvaarden en elkaars sterktes te ontdekken en te waarderen.
Er is een faire verdeling van het werk en de bijhorende taken en iedereen doet zijn best in functie van het bereiken van een goed resultaat. De betrachte doelen zijn voor iedereen duidelijk en mensen stralen energie uit (shining eyes).

De organisatie als hefboom

Medewerkers voelen zich betrokken en hun werk heeft een grote persoonlijke waarde, ze hebben plezier in hun werk waardoor werken meer is dan uurtjes kloppen. De sterkste organisaties zijn die waarin medewerkers hun talent kunnen inzetten en werk doen dat strookt met hun waarden. Daardoor gaan mensen zich identificeren met de organisatie waarvan ze deel uitmaken en zijn  uitermate fier daar te kunnen werken. Ze vertellen graag aan externen over hun job en voelen de problemen van de organisatie aan als hun eigen problemen.
De organisatie heeft een klare cultuur wat men verwacht van medewerkers, een duidelijke strategie en visie op de toekomst, een open communicatiecultuur en een professioneel personeelsbeleid. Succes is kiezen om een droom te realiseren en te genieten van de tocht ernaar toe.

De verantwoordelijkheid van elke medewerker

We beseffen heel goed dat elke medewerker finaal een keuze maakt hoeveel energie hij/zij wil investeren in het werk. Van elke medewerker wordt minstens een nauwkeurige uitvoering van de toevertrouwde taken verwacht en een respect voor de bestaande richtlijnen en procedures bij de uitvoering van de job. Wellicht zal de mate van betrokkenheid verschillen in de niet aflatende zoektocht naar de uitbouw van de afdeling naar de toekomst, en dit willen we ook respecteren, voor zover er een loyale attitude en  medewerking is voor de realisatie van nieuwe initiatieven.
Als directie  willen we duidelijk onze verwachtingen formuleren dat  deze organisatie de ambitie heeft om aan de top te staan qua organisatie, personeelsbeleid en kwaliteit van het werk. Dit impliceert dat leidinggevenden alle mogelijke inspanningen willen leveren om condities te creëren waarin medewerkers zich enthousiast betrokken kunnen voelen bij de taak, maximale ontwikkelingskansen krijgen in het team en de organisatie. Het is onze vaste  overtuiging dat werken in een bezielde organisatie boeiend is voor elke medewerker en een bron kan zijn van intense vreugde en persoonlijke verrijking.